top of page
FRITIDSSHUS VID GOLFBANA

Norra Backa - detaljplan för naturskönt fritidsboende i Fjällbacka

Vi har varit planförfattare till en detaljplan som möjliggör cirka 49 fritidshus invid Norra Backa golfklubb i Fjällbacka. Planområdets byggrätter har anpassats till områdets natur- och kulturvärden. Den nya bebyggelsen kommer smälta in i imgivningen med grönskande bergshöjder och grundläggs påplintar för att bevara landskapet från sprängning. Planläggningen av kvartersmark är noga avvägd för att bevara naturmark och ge bostäderna soliga uteplatser.


Under arbetet har vi fokuserat på att anpassa fritidsbostädernas placering för att skydda livsmiljöer för åkergrodan och minimera ingrepp i terrängen och berggrunden.


Detaljplanen vann laga kraft 2023, och Trivebo, exploatören i detaljplanen, planerar att starta bygget av fritidshusen. Mer information om bostäderna finns på Trivebos hemsida.

bottom of page