top of page
NORRA BACKA

Detaljplan utanför Fjällbacka

Vi har varit planförfattare till en detaljplan som möjliggör cirka 49 fritidshus invid Norra Backa golfklubb i Fjällbacka. Planområdets byggrätter har anpassats till områdets natur-och kulturvärden. Den nya bebyggelsen avses smälta in i dess omgivning med grönskande bergshöjder och kommer grundläggas på plintar för att bevara landskapet från sprängning. Planläggning av kvartersmark är noga avvägd för att bevara naturmark och ge bostäderna soliga uteplatser.


Detaljplanen vann laga kraft 2023 och Trivebo som är exploatör i detaljplanen planerar att bygga fritidshus med inflyttning cirka 2023 och 2024. Mer information om bostäderna finns på Trivebos hemsida.

bottom of page