top of page
HOG

Detaljplan i Uddevalla kommun

En detaljplan i samrådsskedet där vi varit planförfattare. Planarbetet undersöker möjligheten att uppföra cirka 55 naturnära bostadstomter längs med Bohuskusten. 

 

Placering och utformning av byggrätter har genomförts med hänsyn till områdets natur- och kulturmiljövärden samt landskapsbilden med hjälp av landskapsbildsanalys. Utblickar från den kustnära landsvägen och från havet mot planområdet har varit vägledande i utformningen av möjlig bebyggelse.

 

Den öppna åkermarken i mitten av planområdet och gröna korridorer mellan bostäderna bevaras för att skapa ett naturskönt bostadsområde.


Länk till kommunens hemsida.

bottom of page